Darmowa wysyłka od 500 PLN

Szukaj Koszyk: Produkt(y) - 0,00 zł

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną herbedesign.pl jest Agnieszka Trawińska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: HERBE Agnieszka Trawińska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 7391128988, Regon: 280376136, email: shop@herbedesign.pl, telefon: +48 509596500, zwany dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”.

 

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi i usługi elektronicznej.
 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący, Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy (e-Sklep, Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem herbedesign.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczący sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego.
 8. Towar/Produkt - rzeczy, które są oferowane w Sklepie i mogą być przedmiotem Zamówienia indywidulanego.
 9. Szablon Produktu – szablony Produktów udostępnione przez herbedesign.pl, które przeznaczone są do składania Zamówień indywidulanych.
 10. Projekt – indywidualny projekt Towaru, wykonany w oparciu o Szablon Produktu, dostarczony przez Kupującego (Projekt Kupującego) bądź przygotowany przez Sprzedającego na zlecenie Kupującego.
 11. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienione
  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem herbedesign.pl
 12. Termin realizacji - określany indywidualnie przez Sprzedającego termin realizacji Umowy sprzedaży.
 13. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach.
 14. Dostawca – podmiot, który dokonuje dostawy Towarów.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 16. Zamówienie indywidualne – oświadczenie woli Kupującego dotyczące zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz Projekt.
 17. Informacja handlowa/Newsletter – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki składania Zamówień indywidualnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu herbedesign.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Złożenie Zamówienia indywidualnego możliwe jest za pomocą e-Sklepu bądź w wiadomości mailowej
 6. Potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym
  i Kupującym następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji w Podsumowaniu Zamówienia na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione Towary, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę.
 7. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie e-Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Towary wystawione w Sklepie stacjonarnym, oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§3

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

 1. W celu złożenia Zamówienie indywidualnego za pośrednictwem e-Sklepu, Użytkownik powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
 • dostępem do Internetu;
 • poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
 • czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 

 1. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.
 2. e-Sklep za uprzednią zgodą Użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania oraz do ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej e-Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (dzięki czemu zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
 3. Pliki wprowadzone przez e-Sklep do komputera Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 

§ 4

Składanie Zamówień indywidualnych

 1. Złożenie Zamówienia indywidualnego za pomocą e-Sklepu lub poprzez pocztę elektroniczną nie wymaga założenia Konta Użytkownika.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość zapoznania się z udostępnionymi na stronie e-Sklepu fotografiami Towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.
 3. Zamówienia indywidualne realizowane są w oparciu o indywidualną wycenę.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem e-Sklepu następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia indywidualnego poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego, w której podane będą wszystkie dane niezbędne do realizacji Zamówienia indywidualnego, w szczególności ilość Produktów i wybrane szablony, własny Projekt Kupującego bądź wszystkie dane niezbędne do przygotowania Projektu przez Sprzedającego, wszystkie dane Kupującego, określone szczegółowo poniżej oraz sposób dostawy. Kupujący wszelką korespondencję dotyczącą składania i realizacji Zamówienia indywidualnego kieruje na następujący adres e-mail Sprzedającego shop@herbedesign.pl
 5. Zamówienie indywidualne może być zrealizowane na podstawie Projektu Kupującego bądź Projektu wykonanego przez Sprzedającego na zlecenie Kupującego według zasad określonych w § 6 poniżej.
 6. Podczas Złożenia Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych. Jeżeli Kupującym jest osoba fizyczna należy podać następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres do korespondencji/dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, a jeżeli zamówienie składane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy podać dodatkowo nazwę działalności, adres głównego miejsca prowadzenia działalności i numer NIP. Jeżeli Kupującym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej należy podać: firmę, adres siedziby i adres do korespondencji/dostawy, jeżeli jest inny niż adres siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP, numer KRS, imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Zamawiającego (pełnomocnika, prokurenta, upoważnionego organu lub wspólnika).
 7. Po Złożeniu Zamówienia Sprzedający przesyła na adres e-mail Kupującego podsumowanie Zamówienia bądź prosi o przesłanie brakujących danych lub informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedający przesyła Kupującemu podsumowanie Zamówienia po dostarczeniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych. W podsumowaniu Zamówienia Sprzedające przesyła odnośnik do niniejszego Regulaminu wraz z prośbą o zatwierdzenie Zamówienia oraz Regulaminu.
 8. Podsumowanie złożonego Zamówienia indywidualnego będzie zawierać informacje dotyczące:
 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich Produktów;
 • cenę sprzedaży = cena łączna Produktów + koszty wykonania umowy, w szczególności opłaty za wykonanie Projektu bądź dostosowanie Projektu Kupującego;
 • formę dostawy – w tym określenie przewoźnika i informacje o jakichkolwiek ograniczeniach dotyczących dostawy, np. ciężaru bądź lokalizacji;
 • numer konta bankowego Sprzedającego;
 • termin płatności;
 • termin realizacji Zamówienia przez Sprzedającego;

 

 1. Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza poprzez Zatwierdzenie Zamówienia.
 2. Umowa Sprzedaży dotycząca Zamówienia indywidualnego dochodzi do skutku poprzez zatwierdzenie Zamówienia indywidualnego przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną poprzez wysłanie odpowiedzi na Podsumowanie Zamówienia. Zatwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, potwierdzeniem wszystkich elementów Umowy sprzedaży podanych w Podsumowaniu Zamówienia oraz zobowiązaniem do zapłaty ceny sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 4. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 5

Zasady dotyczące przygotowania Projektu

 1. Jeżeli Kupujący składa Zamówienie indywidualne w oparciu o własny Projekt, to przed złożeniem Zamówienia zleca Sprzedającemu za pomocą wiadomości e-mail usługę zaadaptowania własnego Projektu do wybranego Szablonu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nanoszenia niezbędnych poprawek do Projektu Kupującego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Zamówienia indywidualnego według Szablonu wybranego przez Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę.
 3. Kupujący może zlecić Sprzedającemu wykonanie Projektu. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do przekazania Sprzedającemu wszystkich danych i informacji niezbędnych do stworzenia Projektu.
 4. Po wykonaniu Projektu przez Sprzedającego na zlecenie Kupującego bądź po dokonaniu przez Sprzedającego adaptacji Projektu Kupującego do Szablonu lub naniesieniu niezbędnych zmian do Projektu Kupującego, Kupujący otrzymuje ostateczny Projekt od Sprzedającego i akceptuje go za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Akceptacja Projektu przez Klienta równoznaczna jest z potwierdzeniem wszystkich treści w nim zawartych. Zmiany do Projektu po jego akceptacji możliwe są wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego, po uzgodnieniu nowych warunków Umowy sprzedaży.
 6. Projekt Kupującego Sprzedający zachowuje w swoim archiwum, co umożliwia późniejsze złożenie Zamówienia według tego samego Projektu, na co Kupujący wyraża zgodę.
 7. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego po wykonaniu przez Sprzedającego Projektu na zlecenie Kupującego bądź po zaadaptowaniu przez Sprzedającego Projektu Kupującego do wybranego Szablonu, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej w wysokości 500 zł (pięćset złotych). Sprzedający może żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli poniósł szkodę przewyższającą wysokość kary umownej przez to, że liczył na zawarcie umowy.

 

§ 6

Ceny i metody płatności

 1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich.
 2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia indywidualnego jest zawsze przedstawiana w Podsumowaniu Zamówienia. Płatność za Zamówienia indywidulane możliwa jest wyłącznie poprzez przedpłatę na konto Sprzedającego.
 4. Obowiązuje 100% przedpłata na konto przed realizacją zamówienia.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie podanym w Podsumowaniu Zamówienia, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego w korespondencji e-mail wraz z informacją, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego w formie elektronicznej bądź w formie pisemnej drogą pocztową.
 6. W razie odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu wszystkiego, co otrzymał w związku z realizacją Umowy sprzedaży oraz do naprawienia szkody powstałej na skutek niewykonania zobowiązania, w szczególności zapłaty opłaty za wykonanie Projektu oraz zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przystąpieniem do realizacji Umowy.

 

§ 7

Realizacja Zamówienia indywidualnego i Dostawa Towaru

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.
 4. Termin realizacji Zamówienia indywidualnego zależy od ilości zamówionych Towarów, określany jest przez Sprzedającego indywidualnie i zostaje podany w Podsumowaniu Zamówienia.
 5. Termin realizacji Zamówienia indywidualnego rozpoczyna swój bieg po Zatwierdzeniu Zamówienia i dokonaniu zapłaty całej ceny sprzedaży przez Kupującego.
 6. Paczka z zamówionymi Produktami jest wysyłana, gdy wszystkie zamówione Produkty zostały wykonane przez Sprzedającego.
 7. W szczególnych przypadkach czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się o kilka dni, o czym Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.
 8. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Sklepu pod adresem herbedesign.pl chyba, że dostawa ma nastąpić poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku koszty dostawy uzgadniane są indywidulanie i podane w Podsumowaniu Zamówienia.
 9. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą przewoźnika, podanego w Podsumowaniu Zamówienia na podany adres Kupującego.
 10. Gdy Kupującym jest Konsument Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego Towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma. Jeżeli Kupującym jest Klient uznaje się, że wydanie zamówionego Towaru zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru na adres Klienta, Sprzedawca powierzył go przewoźnikowi.
 11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje Klient, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

 

§ 8

Reklamacje związane z Zamówieniami

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
 • pisemnie na adres: HERBE Agnieszka Trawińska, ul. Pszenna 34, 10-833 Olsztyn;
 1. pocztą elektroniczną pod adres: shop@herbedesign.pl
 2. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko;
 • adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
 • przedmiot reklamacji;
 • przyczynę reklamacji;
 • żądanie rozpoznania reklamacji;
 • podpis(własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą);
 • dowód zakupu (dokument identyfikujący zakup taki jak np. mail, potwierdzenie przelewu, formularz zamówienia)
 1. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 2. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 3. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 8. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 9. żądać usunięcia wady.
 10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę 
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione.
 13. Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 14. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 16. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do żądań Konsumenta. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 17. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 18. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 19. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
 20. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpoznawania złożonej reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń oraz zasad dostępu do polubownych procedur rozwiązywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.
 21. Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu Sklepu lub umów sprzedaży mogą być również rozstrzygane przez platformę internetowąhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 9

Gwarancje

 1. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji, o ile taka została udzielona na dany Towar.
 2. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedawcy z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 

§ 10

Wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. W przypadku Zamówienia indywidualnego, tj. w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również Kupującemu w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 11

Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak: Formularz, Newsletter, Prowadzenie Konta Użytkownika.
 2. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wyrazi oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Każdy Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola 
  w Koncie Użytkownika.

 

§ 12

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać zgłoszenie do Sprzedawcy na adres: HERBE Agnieszka Trawińska, Pszenna 34, 10-833 Olsztyn, bądź pocztą elektroniczną pod adres: shop@herbedesign.pl

 

§ 13

Zobowiązania Kupującego i ochrona własności intelektualnej

 1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
 2. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 6. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

lub zaloguj się przez:

Porównaj (0 Produkty) Kontakt z nami
Please login first

lub zaloguj się przez:

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję